PRZEPISY PRAWNE, ROZPORZĄDZENIA, USTAWY
Głosowanie w Sejmie RP - 06.03.2018 r.

W dniu 6 marca 2018 r. w Sejmie RP odbyło się głosowanie projektu ustawy Prawo łowieckie.

Posłowie podczas głosowania wprowadzili poprawki, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje dla prowadzenia gospodarki łowieckiej, w tym ograniczania populacji dzika i rozprzestrzeniania się ASF.

- wprowadza się zakaz odstrzału redukcyjnego zwierząt łownych w formie polowań zbiorowych, polowań z naganką, polowań z użyciem psów oraz nęcenia zwierząt w Parkach Narodowych - w poprawce pomylone jest nazewnictwo, wprowadzone jest słowo "polowanie", które może mieć miejsce wyłącznie w granicach obwodu łowieckiego,

- wprowadzono zakaz - poza polowaniami i odłowami - płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierząt - konsekwencją tego będzie brak możliwości skutecznego szkolenia psów i ptaków drapieżnych przy użyciu żywych zwierząt oraz konieczność likwidacji zagród dziczych po wejściu w życie ustawy,

- NIE wprowadzono zakazu dokarmiania zwierzyny,

- Łowczy Krajowy powoływany będzie przez MŚ spośród trzech kandydatów i odwoływany przez MŚ po opinii NRŁ, likwiduje się okręgowe rady łowieckie, główną komisję rewizyjną. Jedynym organem społecznym jaki pozostawiono jest Naczelna Rada Łowiecka, która ma rolę kontrolną nad Zarządem Głównym - jednak bez braku możliwości odwołania, ani nawet wnioskowania o odwołanie Łowczego Krajowego,

- w przypadku likwidacji koła gdy koło nie ma na pokrycie odszkodowań płaci PZŁ a regres jest do zarządu koła, braku wypłaty odszkodowań regres jest do koła łowieckiego - NIE do zarządu

- NIE wprowadza się zakazu używania amunicji

- NIE będzie kar za utrudnianie polowania

- odległość strzału od zabudowań będzie wynosiła 150m

- zakaz udziału dzieci w polowaniach do 18 roku życia

- szacowanie szkód łowieckich przez 3 osobowa komisje wg. projektu PiS

- odrzucono poprawkę dotyczącą obowiązku wykonywania badań okresowych

- dezubekizacja

- zakaz polowań właściciel nieruchomości wprowadzić może oświadczeniem woli przed starostą, z jednoczesnym brakiem roszczenia w zakresie wypłacania odszkodowań na takich gruntach.

Żródło: www.pzlow.pl

 
Informacja PZŁ przekazana Premierowi RP - 02.03.2018 r.
  Poniżej do pobrania pismo, które Polski Związek Łowiecki wysłał do Premiera RP w sprawie wprowadzenia proponowanych przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprawek do ustawy Prawo łowiecki.

Pismo: <pobierz>
 
Nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Łowickiej - 01.02.2018 r.
W dniu 1 lutego br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej, którego głównym celem było podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektu nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

Ponadto, Prezes NRŁ poinformował o złożeniu przez Łowczego Krajowego dr. Lecha Blocha pisma o jego przejściu na emeryturę z dniem 31 marca br. z jednoczesnym rozwiązaniem stosunku pracy.

Uchwała Naczelnej Rady Łowiwckiej z dnia 1.02.2018 r.: <pobierz>

Żródło: www.pzlow.pl

 
UWAGA - kolejne zmiany w przepisach prawnych

W dniu dzisiejszym (tj. 25.10.2017 r.) opublikowano Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na gatunki łowne, w którym znosi się moratorium dla łosia.

Odstrzał tego gatunku będzie możliwy wyłącznie w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko - mazurskim, a także na wschód od Wisły w województwach kujawsko-pomorskie pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Okres polowań na łosie będzie trwał:
- dla byków: 1 września - 30 listopada
- klępy i łoszaki: 1 września - 31 grudnia

UWAGA: w 2017 roku
- byki: 10 listopada - 30 listopada
- klępy i łoszaki: 10 listopada- 31 grudnia

Rozporzadzenie:   <pobierz>

 
UWAGA - zmiany w przepisach prawnych

Informujemy, że na przełomie miesiąca lipca i sierpnia br. Minister Środowiska podpisał nowe rozporzadzenia zmianiające. Ukazały się cztery nowe akty prawne w obrębie łowiectwa dotyczące okresów polowań na zwierzęta łowne, szczególnych warunków wykonywania polowań, ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz w sprawie ustalenia rocznych i wieloletnich planów łowieckich. Warto się z tymi zmianami zapoznać i wiedzieć, co tym samym, ustawodawca nam sprezentował.

Najważniejsze zmiany wprowadzone tymi rozporządzeniami to:

  • Dopuszczenie do używania przy wykonywaniu polowań w nocy na dziki optycznych urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych. Zgoda obowiązuje wyłącznie na obszarach objętych restrykcjami związanymi z obecnością wirusa ASF.
  • Wprowadzenie na listę gatunków łownych Szakala złocistego (Canis aureus) - z okresem polowań od 1 sierpnia do końca lutego a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew  lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok.  UWAGA: odstrzał szakali złocistych rozpoczyna się od 1 sierpnia 2019r.

Zmiany okresów polowań na zwierzęta łowne, zmiany te dotyczą:

jeleni szlachetnych:
  •  łanie od 1 września do 15 stycznia
  • cielęta od 1 września do końca lutego
danieli:
  • byki od 1 września do końca lutego
  •  łanie od 1 września do 15 stycznia
  • cielęta od 1 września do końca lutego
dzików:
  • dziki - wszystkie cały rok
szakali złocistych:
  • od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok.  (UWAGA: na szakale poluje się dopiero od 1 sierpnia 2019r!)

Podpisane rozporzadzenia można pobrać poniżj: 

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Rozporzadzenie:   <pobierz>

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

Rozporzadzenie:   <pobierz>

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania.

Rozporzadzenie:   <pobierz>

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych.

Rozporzadzenie:   <pobierz>


Zalecamy wszystkim myśliwym zapoznanie się z w/w aktami prawnymi.

 


Copyright © Koło Łowieckie "OSTOJA" w Krapkowicach